TIỂU SỬ TÓM TẮT TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TIỂU SỬ TÓM TẮT

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

1. Họ và Tên: TRẦN SỸ THANH

2. Ngày, tháng, năm sinh: 16/03/1971

3. Giới tính: Nam

4. Quốc tịch: Việt Nam

5. Học vị: Thạc sĩ Kinh tế

6. Chức vụ trong cơ quan đang công tác: Tổng Kiểm Toán Nhà Nước

7. Nơi công tác: Kiểm Toán Nhà Nước 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

(Từ tháng/năm đến tháng/năm)

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác

(Chính quyền, Đảng, Đoàn thể)

Từ 01/2006 đến 08/2008

Phó Tổng Giám đốc Kho Bạc Nhà Nước, Bộ Tài Chính.

Từ 09/2008 đến 10/2010

Phó Chỉ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Từ 11/2010 đến 04/2011

Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk.

Từ 06/2012 đến 02/2015

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang.

Từ 02/2015 đến 10/2015

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Từ 10/2015 đến 07/2016

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn.

Từ 12/2017 đến 12/2018

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Từ 08/2020 đến 04/2021

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Từ 04/2021 đến nay

Tổng Kiểm Toán Nhà Nước.