KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Địa chỉ: 116 Nguyễn Chánh - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: (84) (24) 62 628 616
Email: vietnamsai@sav.gov.vn

Bà Đỗ Thị Bình

Trưởng phòng Đa phương
Vụ Hợp tác quốc tế
DĐ: (84) 946 82 58 98
ĐT: (84) (24) 62 628 616 (máy lẻ 0948)
Email: binhdt@sav.gov.vn,  dodieubinh@gmail.com

Ông Nguyễn Đức Hiếu

Phó Trưởng phòng Báo điện tử
Báo Kiểm toán
DĐ: + 84 965 35 35 88
ĐT: (84) (24) 62 76 78 91
Email: hieu-nt@sav.gov.vn, nguyeduchieu.bkt@gmail.com