Gửi nội dung trao đổi
 • Hiện/Ẩn viền
 • Thuộc tính bảng
 • Xóa bảng
 • Row
  • Thêm dòng ở trên
  • Thêm dòng ở dưới
  • Xóa dòng
 • Column
  • Insert Column to the Left
  • Insert Column to the Right
  • Xóa cột
 • Cell
  • Trộn dòng ngang
  • Trộn dòng thẳng đứng
  • Split Cell Horizontally
  • Split Cell
  • Xóa ô
 • Thuộc tính dòng
 • Thuộc tính bảng
 • Thuộc tính...
 • Bản đồ ảnh
 • Thuộc tính...
 • OpenLink
 • Xóa liên kết
 • Chèn Select
 • Cắt
 • Sao chép - (CTRL+C)
 • Dán
 • Paste from Word
 • Paste Plain Text
 • Paste As Html
 • Paste Html