Tháng 11/2020

Tháng 11/2020

Cuộc họp giữa Chủ tịch ASOSAI và SAI chủ nhà Thái Lan về công tác chuẩn bị Đại hội ASOSAI lần thứ 15 tháng 3/2021 tại Thái Lan

Xem thêm...

Tháng 10/2020

Tháng 10/2020

Cuộc họp Nhóm nòng cốt quản lý Kế hoạch chiến lược ASOSAI v/v xây dựng Chiến lược ASOSAI giai đoạn 2022-2027 tại Trung Quốc

Xem thêm...

Tháng 9/2020

Tháng 9/2020

Cuộc họp khởi động cuộc kiểm toán phối hợp về lĩnh vực môi trường tại một số quốc gia Đông Nam Á do KTNN Việt Nam chủ trì tại Việt Nam

Xem thêm...

Tháng 8/2020

Tháng 8/2020

Cuộc họp Nhóm đề án nghiên cứu 12 của ASOSAI về thực hiện mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam

Xem thêm...

27/7/2020

27/7/2020

Cuộc họp trực tuyến Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 55

Xem thêm...