Chương trình hành động Thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018 - 2021

I. BỐI CẢNH

Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước (KTNN) đến năm 2020 đề ra mục tiêu hội nhập và hợp tác quốc tế về kiểm toán nhà nước đến năm 2020 là '...Tổ chức đăng cai thành công các hội nghị Ban điều hành ASOSAI, tiến tới đăng cai Đại hội ASOSAI giai đoạn 2015-2020...'. Từ khi  triển khai thực hiện Chiến lược  đến nay, KTNN đã tích cực, chủ động tham gia và có nhiều đóng góp quan trọng vào các hoạt động  của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược hội nhập và hợp tác quốc tế về kiểm toán nhà nước. 

Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Lãnh đạo Quốc hội về chủ trương cho phép KTNN đăng cai tổ chức Đại hội ASOSAI lần thứ 14 năm 2018, KTNN đã tổ chức thành công Đại hội ASOSAI 14 từ 19-22/9/2018 tại Hà Nội. Đại hội ASOSAI lần thứ 14 và Hội nghị chuyên đề lần thứ 7 với chủ đề “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững” được ghi nhận là một trong ba sự kiện đa phương lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2018. Thành công của Đại hội đã góp phần không nhỏ vào việc tăng cường nhận thức của công chúng trong nước về vai trò, đóng góp của KTNN trong hệ thống chính trị Việt Nam, đồng thời nâng cao vị thế, vai trò của KTNN Việt Nam trong khu vực và thế giới. Kết quả của Đại hội được cộng đồng quốc tế đánh giá cao với việc thông qua Tuyên bố Hà Nội. Đây là văn kiện chính thức của Đại hội với mục đích truyền tải những thông điệp quan trọng  cũng như những đề xuất, giải pháp của các SAI thành viên hướng tới việc đạt được các mục tiêu chiến lược của ASOSAI và mục tiêu phát triển bền vững của LHQ. Tuyên bố Hà Nội  thể hiện tầm nhìn dài hạn của ASOSAI trong giai đoạn tới,  xác định rõ vai trò của ASOSAI trong quá trình thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và giải quyết các thách thức môi trường toàn cầu, xác định các nhiệm vụ chiến lược của tổ chức ASOSAI, như tăng cường chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa các SAI thành viên, trách nhiệm của từng SAI và cả cộng đồng ASOSAI đối với quốc gia, khu vực và thế giới. Mặt khác, Tuyên bố Hà Nội cũng xác định các phương hướng, giải pháp và hành động tăng cường hiệu quả hoạt động của ASOSAI nhằm thúc đẩy sự phát triển và mang lại giá trị và lợi ích cho tất cả thành viên của ASOSAI, đồng thời đề ra các hành động thiết thực để cụ thể hóa các cam kết: 

Một là, thúc đẩy chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong cộng đồng ASOSAI, song song với hoạt động phát triển năng lực cho các SAI thành viên trong lĩnh vực kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững, gồm:

(i) Tăng cường năng lực chuyên môn;

(ii) Tăng cường năng lực thể chế, tổ chức;

(iii) Tăng cường năng lực ứng phó với môi trường bên ngoài và sự thay đổi.

Hai là, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và giải quyết thách thức về môi trường toàn cầu, tôn trọng những nguyên tắc chung trong việc INTOSAI có thể đóng góp vào chương trình nghị sự phát triển của Liên Hợp Quốc đến năm 2030 về vấn đề phát triển bền vững, trong đó chú trọng quản trị tốt và tăng cường minh bạch, trách nhiệm giải trình và phòng, chống tham nhũng thông qua một số phương pháp tiếp cận đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững như sau:

(i) Đánh giá sự sẵn sàng của quốc gia và các hệ thống quản lý trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững;

(ii) Thực hiện kiểm toán hoạt động đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của các chương trình trọng yếu của chính phủ dựa trên mục tiêu phát triển bền vững;

(iii) Đánh giá và hỗ trợ việc thực hiện mục tiêu phát triển số 16 của Chương trình Nghị sự phát triển bền vững của Liên hiệp quốc về tính minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm giải trình của cơ quan kiểm toán;

(iv) Thúc đẩy hoạt động đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Ba là, tăng trưởng kinh tế hài hòa với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững thông qua một số biện pháp: 

(i) Tăng cường chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, phổ biến các chuẩn mực và tài liệu hướng dẫn về lĩnh vực kiểm toán môi trường giữa các SAI thành viên;

(ii) Đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc kiểm toán hợp tác giữa các SAI thành viên;

(iii) Xây dựng và ban hành các quy định về kiểm toán môi trường để các SAI tiến hành kiểm toán môi trường hiệu quả;

(iv) Tăng cường hợp tác với Nhóm công tác về Kiểm toán môi trường của INTOSAI, Chương trình môi trường của Liên hợp quốc, Ủy ban của Liên hợp quốc về phát triển bền vững (UNCSD).

Trên cơ sở thành công của Đại hội ASOSAI 14, theo Quy chế  của ASOSAI, KTNN tiếp tục thực hiện vai trò là thành viên BĐH ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2024 và Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021.

Để đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, đặc biệt là việc hiện thực hóa các mục tiêu và cam kết trong Tuyên bố Hà Nội, KTNN cần ban hành Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 nhằm xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và chuẩn bị nguồn lực cần thiết để triển khai Chương trình hành động hiệu quả.

II. MỤC TIÊU

Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 nhằm đạt được các mục tiêu chủ yếu sau đây:

1. Thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, đặc biệt là vai trò lãnh đạo, dẫn dắt tổ chức ASOSAI phát triển;

2. Thúc đẩy và phát huy thế mạnh của các SAI thành viên ASOSAI và huy động các nguồn lực để tăng cường năng lực kiểm toán công trong khu vực nhằm hiện thực hóa thành công các mục tiêu, cam kết trong Tuyên bố Hà Nội; 

3. Tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế và hiệu quả hoạt động của KTNN trong ASOSAI trên các diễn đàn khu vực và thế giới;

4. Nâng cao năng lực chuyên môn và thể chế của KTNN theo thông lệ quốc tế; 

5. Góp phần thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước về chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế.  

III. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tăng cường năng lực thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021

- Thành lập Tổ thư ký giúp việc Tổng KTNN xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021;

- Tổ chức các khóa đào tạo trong và ngoài nước về: (i) chuyên môn kiểm toán, tập trung vào lĩnh vực kiểm toán môi trường và kiểm toán việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững,  kiểm toán CNTT, kiểm toán hoạt động; (ii) các kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế: ngoại ngữ; chủ trì, điều hành các cuộc họp, hội nghị, hội thảo quốc tế; thuyết trình, đàm phán và chủ trì các Ban, Nhóm công tác; xây dựng và quản lý kế hoạch chiến lược...;

- Cử công chức tham gia hoặc chủ trì các hoạt động của các Ban, Nhóm công tác trong khuôn khổ hoạt động của ASEANSAI, ASOSAI, INTOSAI; tham gia các chương trình đào tạo, hội nghị, hội thảo quốc tế.

2. Thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 

- Chủ trì điều hành các phiên họp của Đại hội và cuộc họp Ban điều hành ASOSAI: Các cuộc họp Ban điều hành ASOSAI: lần thứ 54 năm 2019 tại Cô-oét, lần thứ 55 năm 2020 tại Băng-la-đét, lần thứ 56 năm 2021 tại Thái Lan và Phiên toàn thể lần thứ nhất Đại hội ASOSAI lần thứ 15 năm 2021 tại Thái Lan;

- Chỉ đạo thực hiện các quyết định của Ban điều hành; điều phối các hoạt động của ASOSAI và báo cáo Ban điều hành;

- Đại diện ASOSAI khi làm việc với các tổ chức quốc gia và quốc tế: Tham dự các sự kiện trong khuôn khổ INTOSAI, ASOSAI-EUROSAI, ASOSAI-AFROSAI, các Nhóm làm việc khu vực INTOSAI (Đại hội, Hội nghị chuyên đề, Hội nghị chung) và các diễn đàn quốc tế khác;

- Thúc đẩy việc gia nhập ASOSAI của một số SAI châu Á;

- Khởi xướng việc xây dựng cơ sở dữ liệu ASOSAI nhằm thiết lập hệ thống tri thức bền vững và quản lý, lưu trữ thông tin, tài liệu về các hoạt động ASOSAI một cách có hệ thống, giúp khai thác, chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong cộng đồng ASOSAI một cách hiệu quả;

- Tích cực tham gia các nhóm công tác chuyên môn của ASOSAI (Đề án nghiên cứu, kiểm toán hợp tác, các chương trình, hoạt động chung của ASOSAI);

- Chủ động đăng cai tổ chức các sự kiện quốc tế, trong đó ưu tiên các sự kiện thuộc khuôn khổ ASOSAI;

3. Thực hiện vai trò dẫn dắt, lãnh đạo tổ chức ASOSAI trong việc thực hiện các mục tiêu, cam kết trong Tuyên bố Hà Nội và nâng cao vai trò của KTNN Việt Nam trên diễn đàn khu vực và thế giới

- Ứng cử thành viên Ban Điều hành INTOSAI 2019-2025 (06 năm) nhằm tiếp tục nâng cao và khẳng định vị thế, tầm ảnh hưởng của KTNN trong khu vực và trên thế giới;

- Triển khai các nội dung của chương trình nghị sự phát triển của LHQ đến năm 2030 về  phát triển bền vững, trong đó chú trọng quản trị tốt và tăng cường chống tham nhũng thông qua các phương pháp tiếp cận các mục tiêu phát triển bền vững;

- Tăng cường chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, phổ biến các chuẩn mực và tài liệu hướng dẫn về lĩnh vực kiểm toán môi trường;

- Khởi xướng và đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc kiểm toán hợp tác giữa các SAI thành viên của ASOSAI  về những lĩnh vực kiểm toán được  các thành viên quan tâm;

- Xây dựng và ban hành các tài liệu hướng dẫnvề kiểm toán môi trường, kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững để các SAI tiến hành kiểm toán môi trường hiệu quả; 

- Tăng cường hợp tác với Nhóm công tác về Kiểm toán môi trường của INTOSAI, Chương trình môi trường của Liên hợp quốc, Ủy ban của Liên hợp quốc về phát triển bền vững (UNCSD).

4. Chủ động phối hợp với Ban Thư ký, Ủy ban phát triển năng lực, Ủy ban kiểm toán, các Nhóm công tác của ASOSAI để thực hiện thành công các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược ASOSAI 2016-2021 và các cam kết trong Tuyên bố Hà Nội. 

- Phối hợp với Tổng thư ký, Chủ tịch Nhóm công tác về kiểm toán môi trường của ASOSAI (ASOSAI WGEA) nghiên cứu và xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện các mục tiêu và cam kết trong Tuyên bố Hà Nội về kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững; 

- Thiết lập cơ chế phối hợp giữa Chủ tịch (KTNN Việt Nam) và Tổng Thư ký ASOSAI (KTNN Trung Quốc) nhiệm kỳ 2018-2021; 

- Thống nhất với Ban Thư ký, Ủy ban phát triển năng lực ASOSAI và các bên liên quan về Những sáng kiến phát triển ASOSAI giai đoạn 2019-2021 thực hiện các mục tiêu chiến lược ASOSAI;

- Phối hợp với Nhóm nòng cốt quản lý KHCL ASOSAI triển khai các mục tiêu chiến lược 3 năm 2019-2021 và xây dựng KHCL ASOSAI 2022-2027;

- Phối hợp với Ủy ban Phát triển năng lực của ASOSAI và Nhóm công tác về Kiểm toán môi trường của ASOSAI đẩy mạnh hoạt động đào tạo, chia sẻ kiến thức trong ASOSAI về những lĩnh vực ưu tiên của ASOSAI.

5. Thực hiện thông tin, tuyên truyền, vận động các nguồn lực trong khu vực và thế giới để thực hiện thành công KHCL của ASOSAI; nâng vị thế của ASOSAI là một tổ chức kiểu mẫu trong khu vực và trên diễn đàn thế giới

- Thông tin, tuyên truyền kịp thời về Chương trình hành động và các hoạt động, kết quả thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 của KTNN;

-  Phổ biến về vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch ASOSAI và những sáng kiến của KTNN Việt Nam trong việc dẫn dắt và thúc đẩy các mục tiêu chiến lược của ASOSAI; những thành tựu đạt được của ASOSAI nói chung và KTNN Việt Nam nói riêng trong giai đoạn KTNN Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch; 

- Thúc đẩy việc hợp tác với các đối tác chuyên môn như IDI và các đối tác phát triển quốc tế như WB, EU, ... để vận động nguồn lực tài trợ thực hiện các hoạt động của ASOSAI.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì tham mưu giúp Tổng KTNN tổ chức thực hiện, điều phối, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI 2018-2021 và Kế hoạch hoạt động hằng năm thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI theo Chương trình hành động; chủ trì, phối hợp với các đơ vị liên quan thực hiện nhiệm vụ “Tăng cường năng lực cán bộ thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021”; 

2. Tổ thư ký giúp việc thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 có nhiệm vụ chủ trì tham mưu giúp Tổng KTNN xây dựng trình Tổng KTNN ban hành Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 và Kế hoạch hoạt động hàng năm triển khai Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch; phối hợp với Ban Thư ký ASOSAI thống nhất Quy chế phối hợp giữa Chủ tịch và Tổng Thư ký ASOSAI giai đoạn 2018-2021; phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài ngành tổ chức triển khai thành công các nhiệm vụ và hoạt động trong Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI 2018-2021; phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo KTNN về tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình hành động;

3. Văn phòng KTNN chủ trì tham mưu Tổng KTNN bố trí kinh phí và các điều kiện vật chất cần thiết thực hiện Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI 2018-2021 trên cơ sở Kế hoạch đối ngoại hàng năm của KTNN;

4. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì tham mưu Tổng KTNN bố trí nhân sự phù hợp tham gia Tổ thư ký giúp việc thực hiện Chương trình hành động ASOSAI 2018-2021 và các Ban, Nhóm công tác chuyên môn của KTNN tham gia các hoạt động của ASOSAI theo Chương trình hành động do Tổng KTNN ban hành;

5. Trung tâm Tin học chủ trì phối hợp với Báo Kiểm toán chủ động rà soát điều chỉnh bổ sung thiết kế Báo điện tử, Cổng thông tin KTNN nhằm xây dựng chuyên trang về thông tin các hoạt động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm 2018-2021 của KTNN;

6. Báo Kiểm toán chủ trì phối hợp với Văn phòng KTNN thực hiện Nhiệm vụ số 5 về “Thực hiện thông tin, tuyên truyền, vận động các nguồn lực trong khu vực và thế giới để thực hiện thành công KHCL của ASOSAI; nâng vị thế, tầm ảnh hưởng của ASOSAI là một tổ chức kiểu mẫu trong khu vực và trên diễn đàn thế giới”;

7. Các đơn vị trực thuộc KTNN, theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ trong Chương trình hành động và Kế hoạch hoạt động hàng năm thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI 2018-2021 đúng tiến độ, chất lượng, đạt hiệu quả cao; bố trí cán bộ có năng lực chuyên môn và ngoại ngữ tham gia Tổ thư ký và các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình hành động thực hiện vai trò Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021 của KTNN.